Algemene voorwaarden en kantoorklachtenregeling

Algemene voorwaarden

1. Dufour Advocatuur is een handelsnaam van Spirit Advocaten B.V., gevestigd te Amersfoort en
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62896156. Voor Dufour Advocatuur gelden de
beroeps- en gedragsregels voor de advocatuur. Dufour Advocatuur handelt uitsluitend in het belang van
de opdrachtgever. Bij de uitvoering van de opdracht behartigt Dufour Advocatuur de belangen van haar
opdrachtgever in de ruimste zin, waarbij het voorkomen en oplossen van geschillen een belangrijk
onderdeel is.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Dufour Advocatuur binnen
het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden worden aangegaan met een opdrachtgever. Alle
opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door Dufour Advocatuur, bij vertegenwoordiging met het recht van substitutie.
Bij meerdere opdrachtgevers zijn deze opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen
die voortvloeien uit de verstrekte opdracht.
3. Alle opdrachten worden aangenomen en uitgevoerd door Dufour Advocatuur, evenwel bij
vertegenwoordiging met het recht van substitutie. De toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2
van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten. Alle opdrachtgevers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
verplichtingen die voortvloeien uit de verstrekte opdracht.
4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Dufour Advocatuur. De
algemene voorwaarden gelden ook voor de aandeelhouders en bestuurders van Dufour Advocatuur.
Ook gelden deze algemene voorwaarden voor alle overige personen die voor Dufour Advocatuur
werkzaam zijn of waren, inclusief hun rechtsopvolgers.
5. Dufour Advocatuur brengt voor haar werkzaamheden kosten in rekening die onder meer kunnen
bestaan uit honorarium, kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting. Het honorarium wordt
vastgesteld op basis van een overeengekomen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Dufour
Advocatuur heeft het recht om de uurtarieven jaarlijks aan te passen. Verschotten kunnen bestaan uit
onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten
e.d.
6. De betalingstermijn van declaraties van Dufour Advocatuur bedraagt veertien dagen na
declaratiedatum. Wanneer betaling niet op tijd is ontvangen, treedt het verzuim in zonder dat een
ingebrekestelling nodig is. Opschorting van de betalingsverplichting is uitgesloten, evenals verrekening
door de opdrachtnemer. Dufour Advocatuur is gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in
rekening te brengen in geval van verzuim. In dat geval is Dufour Advocatuur eveneens gerechtigd om de
opdracht onmiddellijk op te schorten of te beëindigen zonder dat Dufour Advocatuur hierdoor
schadeplichtig wordt.
7. De keuze van de door Dufour Advocatuur in te schakelen derden gebeurt, waar mogelijk, in overleg met
de opdrachtgever en zorgvuldig. Dufour Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze
derden of van derden die door de opdrachtgever worden ingeschakeld. Behalve voor zover sprake is van
opzet of grove schuld aan de zijde van Dufour Advocatuur, vrijwaart de opdrachtgever Dufour
Advocatuur voor alle aanspraken van derden, de door Dufour Advocatuur in verband daarmee te maken
kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte
werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart Dufour Advocatuur voorts voor alle aanspraken van
derden in verband met schade ontstaan als gevolg van de door de opdrachtgever in enige zaak
ingeschakelde derde(n). Opdrachtgever geeft Dufour Advocatuur toestemming om namens
opdrachtgever in te stemmen met een beperking van de aansprakelijkheid van deze personen.
8. In geval van een onverhoopte beroepsfout door een medewerker van Dufour Advocatuur heeft de
opdrachtgever gedurende één jaar de gelegenheid om de schade schriftelijk te melden, waarbij
eveneens een specificatie van die schade vereist is, te rekenen vanaf het moment waarop de
opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze kon zijn met de beroepsfout. Aanspraak op
schadevergoeding vervalt, wanneer opdrachtgever langer dan één jaar wacht. Twee jaar nadat de
opdracht is beëindigd, vervallen alle aanspraken op schadevergoeding.
9. De Nederlandse orde van Advocaten stelt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht en Dufour
Advocatuur voldoet uiteraard aan deze verplichting. Elke aansprakelijkheid van Dufour Advocatuur is in
haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Dufour Advocatuur wordt uitbetaald. Als – en om welke
reden dan ook – geen uitkering volgens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is elke
aansprakelijkheid beperkt tot het door Dufour Advocatuur in de betreffende zaak in het betreffende jaar
in rekening gebrachte honorarium. Dit is in alle gevallen beperkt tot een maximum van € 15.000.
10. Dufour Advocatuur is regelmatig verplicht haar opdrachtgevers te identificeren in verband met het
bepaalde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De
opdrachtgever is verplicht alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan Dufour Advocatuur ter
beschikking te stellen. Dufour Advocatuur is, totdat de opdrachtgever aan haar verplichting tot
verstrekking van genoemde bescheiden heeft voldaan, gerechtigd de uitvoering van de opdracht in
verband daarmee op te schorten.
11. De uitvoering van verstrekte opdrachten gebeurt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever, derden
kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
12. Dufour Advocatuur neemt persoonsgegevens op in een bestand. Dit bestand gebruikt Dufour
Advocatuur voor de uitvoering van de werkzaamheden, kwaliteitsbewaking en marketingdoeleinden.
Wanneer opdrachtgever dit niet wil, zal Dufour Advocatuur de betreffende gegevens uit het bestand
verwijderen.
13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Dufour Advocatuur is onderworpen aan het
Nederlandse recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen de
opdrachtgever en Dufour Advocatuur waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht
door de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, onverminderd de bevoegdheid van
Dufour Advocatuur om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14. Dufour Advocatuur zal de stukken in het dossier zeven jaren bewaren. Deze bewaarperiode start op de
dag volgend op die waarop de werkzaamheden zijn beëindigd. Na deze periode mag Dufour Advocatuur
deze stukken vernietigen.

Kantoorklachtenregeling

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de
onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van
een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie,
niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;
Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Dufour
Advocatuur en de cliënt.
2. De advocaat/advocaten van Dufour Advocatuur draagt/dragen zorg voor klachtafhandeling conform
de kantoorklachtenregeling.
Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een
constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten; e. verbetering van de kwaliteit van de
dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.
Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan
van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat
deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. De advocaat/advocaten van Dufour Advocatuur heeft/hebben via de algemene voorwaarden
opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost
kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de
opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn
opgelost worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland.
Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. R.
Dufour, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht
en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de
klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na
tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet
met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding
van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van
het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en
degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling
geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contacten
een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Versie oktober 2019